Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 562
Bảo vệ nền tảng tư tưởng
Thực hiện Kế hoạch 24-KH/BCĐTW, ngày 28/12/2023 của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương về hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2024; Kế hoạch 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/1/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024; Kế hoạch số 85-KH/BCĐ35 ngày 11/3/2024 của Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ I - năm 2024 và Công văn số 596-CV/ĐUK ngày 14/3/2024 về việc hưởng ứng cuộc thi chính luận Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ I năm 2024, ngày 01/4/2024 Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã tổ chức phát động Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - năm 2024.
Thực hiện chính sách dân tộc được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Trải qua các giai đoạn lãnh đạo cách mạng, nhận thức của Đảng ta về vấn đề dân tộc và chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng toàn diện, sâu sắc; việc xây dựng và thực thi chính sách dân tộc ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Tuy nhiên, trong thời gian qua, lợi dụng các vấn đề dân tộc, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng ta, công kích, chống phá, kích động vấn đề ly khai dân tộc nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, khẳng định tính đúng đắn, hợp lý của chính sách dân tộc của Đảng ta đặc biệt thông qua thực tiễn thực thi chính sách dân tộc ở Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng là một trong những vấn đề cần thiết hiện nay.
Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, mỗi khi dân tộc ta đoàn kết thành một khối thống nhất sẽ tạo thành sức mạnh vô địch vượt qua mọi chông gai, thử thách. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành chất kết dính, gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cả ở trong và ngoài nước, nhất là hiện nay toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung phòng, chống dịch COVID -19
Thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn Giảng viên Trường Chính trị cấp tỉnh đã truyền đạt cho người học những giá trị đúng đắn, khoa học của lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ vững tính giai cấp, tính cách mạng triệt để, đảm bảo tính toàn diện, hệ thống của hệ tư tưởng. Từ đó, bồi dưỡng cho học viên thế giới quan khoa học, nhân sinh quan cách mạng, niềm tin, lý tưởng cộng sản, có khả năng nhận biết và đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.  Từ khóa: Nền tảng tư tưởng của Đảng; quan điểm sai trái, thù địch; giảng viên trường chính trị cấp tỉnh  
Xem tin theo ngày