Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 185
Chức năng, nhiệm vụ của Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh
Ngày cập nhật 07/08/2014

Theo Quy định số 2060-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có vị trí, chức năng và nhiệm vụ như sau: 

1. Vị trí, chức năng:

- Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên Huế là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Trường Chính trị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về một số lĩnh vực khác; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và tương đương; trưởng, phó phòng của sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và tương đương; cán bộ được quy hoạch vào các chức danh trên; cán bộ, công chức cấp cơ sở và một số đối tượng khác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức về một số lĩnh vực khác.

- Đào tạo Trung cấp lý luận chính trị – hành chính theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

- Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước cho các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch cán sự và tương đương, ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính và tương đương.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ cho các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội cấp cơ sở. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện.

- Bồi dưỡng các chương trình khác do cấp có thẩm quyền giao.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ, phương pháp giảng dạy cho đội ngũ giảng viên của trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện.

- Tham gia tổng kết kinh nghiệm thực tiễn ở địa phương, cơ sở, tổ chức nghiên cứu khoa học, phục vụ giảng dạy, học tập.

- Liên kết với các cơ sở đào tạo ở Trung ương, các Học viện, các trường Đại học chuyên ngành để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theo chỉ đạo của Tỉnh ủy.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan xây dựng nội dung, chương trình, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng để bổ sung, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ dự nguồn thuộc tỉnh quản lý theo chức năng, thẩm quyền được giao.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện và hướng dẫn thực hiện việc quản lý chế độ dạy, học lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm khắc phục tình trạng ngại học, lười học hoặc qua loa, chiếu lệ.

- Chủ trì phối hợp với huyện ủy, thị ủy, thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên theo chức năng, thẩm quyền được giao, qua đó siết chặt kỷ luật, kỷ cương dạy và học.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng khác theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

       In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày