Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 193
Giới thiệu về trường
Theo Quy định số 2060-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có tổ chức bộ máy như sau:
Theo Quy định số 2060-QĐ/TU, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có vị trí, chức năng và nhiệm vụ như sau: 
Xem tin theo ngày