Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 154
Công tác đào tạo >> Chương trình đào tạo, bồi dưỡng
Quyết định 1479 về việc ban hành chương trình đào tạo Trung cấp Chính trị - Hành chính
Quyết định và Tài liệu bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính do Bộ Nội vụ ban hành.
Quyết định và Tài liệu bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên do Bộ Nội vụ ban hành.
Xem tin theo ngày