Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 566
Nghiên cứu khoa học
TS. LÊ THỊ HẰNG                                                                                                                                                                 Trưởng khoa Khoa Xây dựng Đảng Tóm tắt: Trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội (ASXH) bảo đảm sự công bằng toàn diện, đáp ứng cơ bản quyền an sinh của người dân, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội của tỉnh. Bài viết đánh giá hiệu quả nổi bật trong thực hiện ASXH của tỉnh Thừa Thiên Huế, chỉ ra những hạn chế, từ đó đưa ra các giải pháp góp phần tiếp tục thực hiện chính sách ASXH ở tỉnh Thừa Thiên Huế hướng đến hoàn thành mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Từ khóa: thực hiện chính sách an sinh xã hội; Thừa Thiên Huế; thành phố trực thuộc trung ương.  
Trong không khí toàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỷ niệm 49 năm Giải phóng Thừa Thiên Huế, hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sáng ngày 28/3/2024, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay”.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Th.s Phan Thị Thanh Tâm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Giảng viên Khoa Xây dựng Đảng Tóm tắt: Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong những năm qua, Chi bộ Khoa Xây dựng Đảng luôn xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thông qua tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề về số lượng và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ Khoa, xây dựng Chi bộ Khoa kiểu mẫu trong công tác xây dựng Đảng tại Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh. Từ khoá: sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ.  
TS. LÊ THỊ HẰNG                                                                                                                                                                           Trưởng Khoa Xây dựng Đảng  Tóm tắt: “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” là văn kiện mang tính chất cương lĩnh đầu tiên của những người cộng sản. Tuyên ngôn chứa đựng nhiều luận điểm có giá trị quyết định, đánh dấu sự hình thành hệ thống lý luận khoa học của chủ nghĩa Mác và sự phát triển về chất của phong trào công nhân quốc tế. Luận điểm về phát triển con người trong Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở lý luận khoa học quan trọng để đội ngũ đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng các luận cứ phản bác lại các quan điểm của các thế lực thù địch khi bàn về vấn đề con người trong các học thuyết của Mác. Từ khóa: luận điểm phát triển con người; tuyên ngôn Đảng cộng sản; đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc.  
Từ ngày 22 - 24/01/2024, Hội đồng khoa học Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức đánh giá thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024. Các Ban Chủ nhiệm đề tài và các đơn vị thực hiện là các khoa Lý luận cơ sở, Nhà nước và pháp luật, Xây dựng Đảng đã bảo vệ thành công thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2024.  
TS. LÊ THỊ HẰNG Trưởng khoa Xây dựng Đảng Tóm tắt: Nâng cao chất lượng tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tỉnh Thừa Thiên được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đã đổi mới phương thức tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học các cấp nhằm hoàn thành các tiêu chuẩn xây dựng trường chính trị đạt chuẩn. Từ khóa: Nâng cao chất lượng; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; trường chính trị Nguyễn Chí Thanh; trường chính trị đạt chuẩn.  
TS. Lê Thị Hằng                                                             Trưởng Khoa Xây dựng Đảng Tóm tắt: Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (PQXHCNVN) của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là một quan điểm chủ đạo mang tính nguyên tắc trong hoàn thiện nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Pháp luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có vai trò quan trọng cụ thể hóa “quyền làm chủ của nhân dân”, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước trong định hướng tiếp tục hoàn thiện nhà nước PQXHCNVN hiện nay. Từ khóa: vai trò pháp luật; pháp luật thực hiện dân chủ cơ sở; nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.  
Trong không khí cả nước chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), hướng đến kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2023), 31 Trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (16/11/1992 – 16/11/2023), chào mừng sự kiện Nhà trường vinh dự đón nhận Quyết định công nhận Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh đạt chuẩn mức 1. Sáng ngày 08/11/2023, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học “Thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh Thừa Thiên Huế”.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày