Tìm kiếm
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 1.211.019
Truy cập hiện tại 564
Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay”
Ngày cập nhật 01/04/2024

Trong không khí toàn tỉnh Thừa Thiên Huế kỷ niệm 49 năm Giải phóng Thừa Thiên Huế, hướng đến kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Sáng ngày 28/3/2024, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thảo khoa học Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay”.

Đến dự Hội thảo có đồng chí Trần Quốc Thắng, TUV, Bí thu Huyện ủy Quảng Điền, đồng chí Nguyễn Duy Cường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế, đồng chí Lê Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội, đồng chí Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, các đồng chí đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành, các nhà khoa học, học viên các lớp đang học tại trường.

Về phía Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh có đồng chí TS. Nguyễn Thị Châu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các Khoa, Phòng, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Trần Nhật, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường đã trân trọng cám ơn các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng, lãnh đạo các sơ, ban ngành, các nhà khoa học đã đến tham dự hội thảo.

Phát biểu đề dẫn đã xác định: Nghị quyết TW8 khóa XIII, ngày 10/8/2023 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” đã đánh giá, trong hơn 10 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020 đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, thể hiện ngày càng rõ tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; kinh tế, xã hội phát triển toàn diện và hài hoà hơn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Nhận thức của hệ thống chính trị và Nhân dân về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách xã hội trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn. Các chính sách xã hội không ngừng được hoàn thiện theo hướng tiến bộ và công bằng.

Thừa Thiên Huế được đánh giá là địa phương thực hiện khá tốt chính sách an sinh xã hội trong thời gian qua. Trong giai đoạn hiện nay, toàn hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh đang thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phấn đấu đưa tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2025. Tỉnh đang triển khai thực hiện các nghị quyết, các chính sách, trong đó có chính sách an sinh xã hội để nâng cao mức sống người dân, phấn đấu đến cuối năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 1,84% và đến cuối năm 2023 đủ điều kiện đưa huyện A Lưới thoát khỏi 74 huyện nghèo Quốc gia. 

Sau khi ban hành kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học, Ban tổ chức đã nhận được 36 bài viết, trong đó có 13 bài của các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, các bài viết tập trung vào các chủ đề như kế hoạch Hội thảo đã đề ra. Tại hội thảo này, ngoài các bài viết, các tham luận trình bày, yêu cầu hội thảo trao đổi, làm rõ những vấn đề sau:

Một là, những nội dung cơ bản về cơ sở lý luận về thực hiện chính sách an sinh xã hội và quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội trong tình hình mới hiện nay ở Việt Nam.

Hai là, dưới góc độ tiếp cận pháp luật về việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay được bảo đảm như thế nào khi gắn với việc thực hiện các chính sách, quy định của pháp luật trên từng nhóm đối tượng thụ hưởng khác nhau

Ba là, vai trò của các chủ thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, sở, ngành và chính quyền các cấp,… trong cụ thể hóa, tổ chức thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật và chính sách để nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội đáp ứng được quyền thụ hưởng của người dân.

Bốn là, bàn thảo thêm về kinh nghiệm của một số địa phương tỉnh, thành trong cả nước, một số quốc gia trên thế giới có điểm tương đồng và sự khác biệt, từ đó tìm kiếm và đề xuất các giải pháp cụ thể để hoàn thiện khung pháp lý, xác định được trách nhiệm của từng chủ thể trong triển khai, tổ chức thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Năm là, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như thế nào thật có hiệu quả để góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2030Xây dựng hệ thống chính sách xã hội theo hướng bền vững, tiến bộ và công bằng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, góp phần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hoàn thiện chính sách an sinh xã hội đa dạng, đa tầng, toàn diện, hiện đại, bao trùm, bền vững; tạo cơ hội cho Nhân dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là về y tế, giáo dục, nhà ở, thông tin. Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, hội nhập quốc tế gắn với việc làm bền vững; nâng cao chất lượng quản lý phát triển xã hội gắn với bảo đảm quyền con người, quyền công dân”

Hội thảo đã nghe 5 tham luận trình bày trực tiếp và nhiều ý kiến trao tại Hội thảo của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, cán bộ, giảng viên và học viên về việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương, kinh nghiệm trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội và đề xuất các sáng kiến, giải pháp để thực hiện tại địa phương. 

Đồng chí Nguyễn Thị Châu, TUV, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trường Nhà trường tổng kết và kết luận hội thảo, tập trung vào các vấn đề sau:

Một là, Qua trao các bài viết và trao đổi trực tiếp tại hội thảo, khẳng định chính sách an sinh xã hội là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước. Khẳng định việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội là của hệ thống chính trị và toàn xã hội, của các cấp ủy, các sở ban ngành và các địa phương.  

Hai là: Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội có nhiều kết quả nhưng cũng còn nhiều vấn đề cần được tiếp tục thực hiện để đảm bảo cho sự phát triển toàn diện, bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ba là, Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội cần có nhiều giải pháp, trong đó chú trọng một số vấn đề sau:

- Thể chế hóa và triển khai thực hiện các quan điểm, định hướng của Đảng về an sinh xã hội bởi các quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước là phương thức để bảo đảm các quyền cơ bản của con người dưới sự bảo trợ của Nhà nước

- Phát huy vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách an sinh xã hội

- Đổi mới và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện các chính sách an sinh xã hội

- Thường xuyên rà soát các chính sách, đánh giá việc thực hiện các chính sách, sơ kết, tổng kết cá mô hình hay, hiệu quả để nhân rộng trên toàn tỉnh

Nhà trường sẽ tiếp tục nghiên cứu, xây dựng báo cáo đề xuất với tỉnh để nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Đội ngũ giảng viên của nhà trường tiếp thu các ý kiến tại hội thảo, nghiên cứu các bài viết trong kỷ yếu hội thảo để vận dụng vào trong các bài giảng, lồng ghép trong hướng dẫn nghiệp vụ trong các chương trình giảng dạy tại nhà trường, nhất là chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

Đồng chí Trần Nhật, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường phát biểu khia mạc và đề dẫ hội thảo

Một số hình ảnh các tác giả trình bày tham luận và trao đổi tại hội thảo

TS. Nguyễn Thị Châu, TUV, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường phát biểu tổng kết hội thảo

Đại biểu và cán bộ giảng viên, học viên chụp ảnh lưu niệm tại hội thảo

       
Các tin khác
Xem tin theo ngày